WerkInJeEigenWijk می پیوندد جاده & دست در خانه محله خود را

WerkInJeEigenWijk می پیوندد جاده & دست در خانه محله خود را

WerkInJeEigenWijk می پیوندد جاده & دست در خانه محله خود را

اگر شما هر گونه سوال در مورد نامه ها ، اسناد ، روش های مقامات و یا در مورد امور مالی خود را ، شما در راه خود را & عاقل تر در جای مناسب هستند. داوطلبان از برعکس رفاه ، بلکه مشاوران اجتماعی با خوشحالی می پذیریم به شما در راه خود کمک کند.

اگر شما همچنین می خواهم مشاوره در زمینه کار ، پرداخت و یا بدون مزد ، هزینه انتقال در افزونگی و یا کارآموزی ، سپس داوطلب از WerkInJeEigenWijk نیز می تواند رسیده باشد. به این ترتیب شما ممکن است قادر به کسب کمی بیشتر به زودی, بنابراین اعتماد به نفس خود را رشد می کند. شما دوباره آن را بشنود و شما در حال رفتن به گرفتن یک قطعه از درب در اینجا!

به نمایندگی از WerkInJeEigenWijk ، Wim ون Villaflores ، ۰۶۴۰۴۱۴۵۶۰